Публикации

Показват се публикации от Август, 2015

Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза

Съдът на Европейския съюз   с решение от 16 юли 2015 година  по дело C‑255/14 даде тълкувание, че европейското законодателство не  позволява налагането на глоба за недекларирани пари при пренасяне през границите на ЕС в размер на 60%  от  сумата: 
"Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, като разглежданата в главното производство, съгласно която за неизпълнението на предвиденото в член 3 от посочения регламент задължение за деклариране се налага като санкция заплащането на административна глоба, чийто размер съответства на 60 % от недекларираната сума пари в брой, когато тази сума е по-голяма от 50 000 EUR."
Пълен текст на решението
Източник: Съд на ЕС 

За даването на парични заеми не се изисква лиценз - даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление

Изображение
В разпоредбата на чл.252 от Наказателния кодекс (НК) е предвидена наказателна отговорност за лицата,извършващи по занятие и без съответно разрешение банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон.
Съгласно чл.2, ал.1 от ЗКИ банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. По силата на чл. 13 от ЗКИ за извършване на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ.
Нерядкопод наказателнаотговорност за престъпление по чл.252 от НК биват подвежданифизически лица, предоставилисобствени парични средства в заем на трети лица срещу уговорена лихва. Съдебната практика изобилства от случаи, в които лицата, дали три или повече парични заеми, са осъдени за извършването на престъпление по чл.252 от НК и им е наложено наказание лишаване от свобода и конфискация на част от имуществото му.

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

На 07.08.2015г.  публикувахме коментар по въпроса дали работодателят може да обжалва издаден за негов работник болничен лист, като пояснихме и реда за това.
Тук може да видите модел на жалба срещу болничен лист  във връзка със случая, описан в публикацията  от 07.08.2015г.

Може ли визията на българските банкноти и монети да се възпроизвежда с рекламна цел?

Съществуват специални изисквания за възпроизвеждане на българските банкноти и монети. Те се прилагат за всички емисии.
Правната уредба се съдържа в Наредба №18 от 20.10.2005г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.
Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено съгласие от БНБ.
Възпроизвеждане на българска банкнота или монета ОЗНАЧАВА изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и в интернет страницата на БНБ, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:
1. размера на образа;
2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;
3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;
4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символи…

Може ли работодателят да обжалва болничен лист, издаден за негов служител ?

Изображение
„Вчера един от нашите служители е поискалотпуск , но ръководителят му отказал. Днес същият работник донесе болничен лист. Може ли шефът да обжалваболничнияи какъв е редът за това?“ 

Нова система за онлайн плащания към НАП

Изображение
Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи от 05.08.2015г. 

Имат ли право проверяващите от Комисия за защита на потребителите да изискват документи за произход на стоката ?

Изображение