Публикации

Показват се публикации от 2016

Приети са нови правила за официалните документи на гражданите в ЕС - ще отпадне необходимостта от заверка с Апостил, легализация и превод

Европейският парламент прие  регламента,предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент ще отпадне необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, на органите на друга държава членка и няма да се налага да се преминава през свързаните с нея бюрократични процедури.

Осем нови наименования на продукти са защитени като географски указания

Изображение
Европейската комисия одобри регистрирането на осем нови наименования на продукти от Хърватия, Франция, Германия, Португалия и Испания като защитени географски указания (ЗГУ) и защитени наименования за произход (ЗНП).

НЗОК одобри изискванията за отпускане на инсулинови помпи

Изображение
На заседание на 10 юни 2016 г.  Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса  одобри „Изисквания за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при Захарен диабет Тип 1 в извънболничната помощ“.

Депутати предлагат намаляне на законната лихва за забава

Изображение
На 08.06.2016 е внесен законопроект, с който народни представители предлагат  изменение в чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, с което се цели ограничаване размера на законната лихва за забава и диференцирането й според  лицето, което дължи заплащането.

КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение

С две отделни Определения Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Енерго - Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) и на „НЕК“ ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща възпрепятстване на достъпа до електроразпределителната мрежа на ЕРП, респ. до електропреносната мрежа на НЕК, посредством забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. Производството установи, че поведението на „Енерго - Про Мрежи“ АД и на „НЕК“ЕАД,изразяващо се в продължително водене на преговори помежду им, във връзка с подписването предварителен договор за присъединяване на обекти на ЕРП към електропреносната мрежа, е довело до забавяне в хода на процедурата за присъединяване на ФвЕЦ „Орлова могила“ и в крайна сметка до …

Германският антимонополен орган започна проверка за злоупотреба относно условията за продажба на билетите за Европейското футболно първенство през 2016

Изображение
Германският футболен съюз е обвързал продажбата на билети за мачовете на германския национален отбор в Европейското първенство по футбол през 2016 г. с платено членство във фен клуба на националния отбор. В края на март германският антимонополен орган Bundeskartellamt оповести, че е започнал административно производствоза проверка и оценка на тази практика от гледна точка на съответствието й с правилата на конкурентното право.


Общото събрание на Търговската колегия на ВКС излезе с тълкувателно решение по прилагането на текстове от Кодекса за застраховането

С тълкувателно решение № 1/2014 от 23 декември 2015 г., постановено по тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г., Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: