УслугиАдвокатско дружество "Фикри, Рюстем и партньори" предоставя  широк спектър от правни услуги на индивидуални и корпоративни клиенти.
Някои от специфичните области на професионална дейност са:

 • Права на човека и тяхната защита – право на живот; право на свобода и сигурност; право на справедлив процес; право на зачитане на личния и семейния живот; свобода на мисълта, съвестта и религията; свобода на изразяването на мнение; право на равенство и недискриминация и др.

 • Правни съвети и водене на дела за защита на собствеността върху недвижими имоти и движимости (МПС, работно оборудване и др.);

 • Тематични правни проучвания, анализи и коментари през призмата на националното право и правото на Европейския съюз; Изготвяне на устни и писмени консултации; Правни мнения по тълкуване и прилагане на закона;

 • Анализи и оценка на правния ефект от създаване, установяване и прекратяване на обвързаност от договори или други правни документи;

 • Изготвяне/съгласуване на фирмена документация за обстоятелствата, подлежащи на вписване/обявяване в ТР (търговски регистър); подаване по електронен път на заявления в ТР.

 • Предоставяне на комплекс от правни услуги за стартиране на бизнес, улесняване на търговци в тяхната търговска дейност, защита на корпоративния на клиентите ни, юридическо съдействие при ликвидация и прекратяване на дейността им;

 • Изготвяне и съгласуване на правна документация във връзка с участие на клиенти в търгове, конкурси, обществени поръчки, публични продажби, проекти за финансиране по отворени фондове и програми;

 • Изготвяне и съгласуване на Общи условия на търговци за продажба на стоки и услуги и за провеждане на рекламни кампании;

 • Регистрация на търговски марки и представителство - международни, европейски и национални;

 • Правни разяснения и препоръки при ползване на услуги от типа „облачни технологии - cloud computing“;

 • Процесуално представителството на клиентите на кантората пред органите на съдебната власт, държавните и общински административни органи и служби, нотариуси, частни съдебни изпълнители, пред специализирани ведомства или други органи, обединения и камари, както и във взаимоотношенията им с физически и юридически лица, включително и пред арбитраж, помирител, правен посредник и друг орган за решаване на споровете в рамките на процедура, алтернативна на съдебен и арбитражен процес;

 • Завеждане на жалби и процесуално представителство по дела пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

 • Изготвяне и обосноваване на предложения до компетентните органи за сезиране и приемане на тълкувателни решения от Върховните съдилища или за сезиране на Конституционния съд;

 • Изготвяне и обосноваване на петиции до Европейския парламент; Изготвяне на запитвания, жалби и сигнали до Европейската комисия;

 • Подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург и до Съда на Европейския съюз в Люксембург, както и процесуално представителство по делата;

 • Правна помощ на чужденци според правния режим за влизане, престой и пребиваване в страната; юридическо съдействие за реализиране на чуждестранни инвестиции; международно частно право;

 • Правно консултиране и защита на работодатели и работници по въпросите на временната заетост и командироване за работа в чужбина;

 • Правна помощ в производства и дела по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;

 • Процесуално представителство по дела срещу Държавен фонд "Земеделие" при спорове по договори и мерки за подпомагане на земеделски производители;

 • Защита при непозволено увреждане и търсене на обезщетение за вреди, причинени от държавата,  общините и от други физически и юридически лица.

 • Юридическо съдействие от личен/семеен адвокат – брак, съжителство и развод; брачни договори; лична и съпружеска имуществена общност; произход, осиновяване, припознаване,  родителска права, наследяване и делба.

 • Консултация и професионална правна помощ в областта на дискриминацията,  мерките за насърчаване на равенството в работна среда, при конкурси за финансиране с публични средства, утвърждаване на модерни практики и правила за половото равенство и др.;

 • Изготвяне на сигнали, жалби, уведомления, становища и представителство пред Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за установяване на конфликт на интереси и други административни органи; Омбудсмана на Републиката и др.

 • Експертно участие в дейности по изпълнение, управление, обмен на ноу-хау и добри практики по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други целеви фондове.

 • Организиране и провеждане на публични събития (дискусии, семинари, обучения или други) по приложението на правото;Популярни публикации от този блог

Модел на жалба от работодателя срещу болничен лист

За даването на парични заеми не се изисква лиценз - даването на пари в заем не следва да се третира като престъпление